n1فرماندار سمیرم با حضوردر محل برگزاری دوره های آموزشي طرح ظرفیت سازی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی در جریان برگزاری دورههای آموزشي این طرح ویژه دستگاه های اجرایی شهرستان سمیرم قرارگرفت.

n124352436356نصرتی فرماندار شهرستان سمیرم با حضور در این دوره آموزشی ضمن گفتگو با روسا و کارشناسان شرکت کننده در دوره و بازدید از روند اجرایی ، با اظهار رضایت از نحوه اجرای دوره ها و استقبال دستگاه های اجرایی ، از مساعدت و همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در اجرای این دوره ها تشکر و قدردانی نمود

این دوره آموزشی نیز در این راستا ی توجه هرچه بیشتر مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی شهرستان وایجاد ظرفیت لازم برای هماهنگی هرچه بیشتر در طرح های آتی به منظور مقابله بحران آسیب پذیری زاگرس مرکزی طراحی و اجرا می گردد.