???? سفر به مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با 25 درصد تخفیف اگر مبدا یا مقصد سفر شما با TAP30، یکی از مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان  باشد.

 
????مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
 
 ????مرکز شماره 1 (زبان های خارجی) : خیابان مسجد سید، خیابان  پنج رمضان    

????مرکز شماره 2 (کامپیوتر و فنی و مهندسی)  : خیابان مسجد سید، خیابان  پنج رمضان                                 

????مرکز شماره 3 (زبان های خارجی - کامپیوتر و فنی ومهندسی)  : نجف آباد، خیابان شریعتی، چهار راه بازار        

????مرکز شماره 4 (زبان های خارجی-کامپیوتر و فنی ومهندسی)  : خیابان توحید، جنب تالار فرشچیان                 

????مرکز شماره 5 (زبان های خارجی)  : خیابان سروش، چهار راه عسگریه                                                             
 
????دانشگاه صنعتی اصفهان-ساختمان جهاد دانشگاهی
 
????خیابان سجاد- خیابان سپهسالار-کوچه شماره 30
 
کد تخفیف : TAP30-JDEIUT