newsبنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان آقاي مهندس انداده معاون آموزشي اين واحد اعلام نمود،...

    بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان آقاي مهندس انداده معاون آموزشي اين واحد اعلام نمود، پيرو مذاكرات انجام شده، در ادامه اجراي موفق دوره‌هاي آموزشي ويژه شهرداري‌ها و در راستاي ارتقاء سطح پرسنل شهرداری های استان اصفهان  دوره‌هاي آموزشي جديد  برگزار مي‌شود.

انداده گفت: برنامه 14 عنوان دوره آموزشي به 17 شهرداري اعلام شده است كه در طي ماه‌هاي مهر و آبان اجرا خواهد شد.