بنا به تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و سایر واحدهای جهاددانشگاهی در سال جاری بیش از2500 نفر دوره آموزشی و آزمون الکترونیکی مشترک اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مهدوی مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی این واحد گفت: بنا به تفاهم نامه بین واحدی صنعتی اصفهان و سایر واحدهای جهاددانشگاهی با اشتراک‌گذاری منابع آموزش الکترونیکی، ظرفیت‌های موجود در واحد به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گرفت و بیش از 2500 نفر فراگیر، 30 عنوان دوره ثبت‌نام شده و نمرات آزمون‌های پایانی به واحد مربوطه ارسال شده است.

وی گفت: ثبت‌نام افراد، پشتیبانی و اجرای دوره‌ها توسط همکاران واحد صنعتی اصفهان انجام شد و سایر موارد بر عهده واحد متقاضی بود که به نحو مطلوبی انجام شد.