دوره‌های آموزشی
شرکت نفت 3

آموزش تخصصی دوره های:

network+ ,  MCSE, MCSA , CCNA

شرکت نفت 3

آموزش تخصصی دوره های:

ICDL 1 ,  ICDL 2 , ICDL 3 شامل مبانی،windows 7 , Intenet , Word , Powerpoint , Excel , Access

شرکت نفت 3

آموزش تخصصی دوره های:

مقدماتی , java , #c , ++C/C , Android , go, Qt

 

شرکت نفت 4

آموزش تخصصی دوره های:

ASP.NET , PHP ,HTML , CSS , Javascript , jQuery , Bootstrap

شرکت نفت 4

آموزش تخصصی دوره های:

مقدماتی، متوسط و پیشرفته رباتیک

شرکت نفت 4

آموزش تخصصی دوره های:

windows, windows server , linux , linux server