چاپ

بررسي موفقيت كارآفرينان روستايي استان اصفهان با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند پاره و تحليل عاملي

نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)
جلد 23 ، شماره 2، نيمسال دوم 1388 ،ص. 11 - 1

Journal of Economics and Agricultural Development
Vol. 23, No. 2, fall - winter 2009-10, p. 1-11

سيد احمد خاتون آبادي 1* – غلامرضا انداده

چكيده
هدف اين مقاله ارزشيابي ميزان موفقيت كارآفرينان جامعه روستايي استان اصفهان با روش پيمايشي با استفاده از « فرآيند تحليل سلسله مراتبي » و تحليل عاملي مي باشد. با استفاده از تكنيك هايي نظير مصاحبه پرسشنامه، اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده است . جامعه آماري مورد مطالعه ، شامل كارآفرينان روستايي استان اصفهان مي باشد كه بعد از مطالعه مقدماتي و تعريف عملياتي براي شناسايي آنان, جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز، انتخاب و سر شماري شدند ( 65 واحد نمونه به دست آمد). در اين تحقيق بر اساس سه شاخص نوآوري، رشد و ايجاد و با استفاده از تحليل هاي چند شاخصه موفقيت كارآفرينان روستايي ارزشيابي شده است. نتايج نشان داد كه شاخص ميزان موفقيت كسب وكار را مي توان با توجه به سه معيار رشد، نوآوري و ايجاد با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي به خوبي مورد ارزيابي قرار داد. در خصوص جامعه آماري مورد نظر نتايج بيانگر ميزان موفقيت متوسط به بالاي آنان مي باشد به نحوي كه فقط حدود 20 درصد از كارآفرينان از موفقيت كمتري برخوردار مي باشند.

بررسي موفقيت كارآفرينان روستايي استان اصفهان با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند پاره و تحليل عاملي

دسته: کار آفرینی و اشتغال
بازدید: 1877