زبان خارجی انگلیسی
IELTS وTOEFL

برگزاری دوره های تخصصی:  IELTS وTOEFL 

زبان انگلیسی کودکان

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوح Kids 1و Kids 2وKids 3

زبان انگلیسی نوجوانان

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوح Starters و Movers وFlyers

بزرگسالان(تخصصی)

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوحPre-IELTS وIELTS وTOEFL

 

بزرگسالان(عمومی)

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوحE1 , E2و F1 , F2 وPi1 , Pi2