آموزش زبان آلمانی|آموزش زبان چینی|آموزش زبان ترکی|آموزش زبان اسپانیایی|آموزش زبان روسی|آموزش زبان ایتالیایی|آموزش زبان عربی|آموزش زبان فرانسه

فرانسه

 

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های

زبان فرانسوی

در سه سطح مقدماتی، متوسط،پیشرفته برای کودکان، نوجوانان،بزرگسالان عمومی وبزرگسالان تخصصی

آلمانی

 

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های

زبان آلمانی

در سه سطح مقدماتی، متوسط،پیشرفتهA1 , A2 وB1 , B2 وC1 , C2

روسی

 

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های

زبان روسی

در چهار سطح مقدماتی، پیش متوسط ، متوسط،پیشرفته برای کودکان، نوجوانان،بزرگسالان عمومی وبزرگسالان تخصصی

چینی

 

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های

زبان چینی

در سه سطح مقدماتی، متوسط،پیشرفته برای کودکان، نوجوانان،بزرگسالان عمومی وبزرگسالان تخصصی

ایتالیایی

 

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های

زبان ایتالیایی

در سه سطح مقدماتی، متوسط،پیشرفتهE1 , E2 , E3و I1 , I2 , I3 وA1 , A2 , A3

عربی

 

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های

زبان عربی

در چهار سطح مقدماتی، پیش متوسط، متوسط،پیشرفته

زبان خارجی انگلیسی
IELTS وTOEFL

برگزاری دوره های تخصصی:  IELTS وTOEFL 

زبان انگلیسی کودکان

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوح Kids 1و Kids 2وKids 3

زبان انگلیسی نوجوانان

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوح Starters و Movers وFlyers

بزرگسالان(تخصصی)

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوحPre-IELTS وIELTS وTOEFL

 

بزرگسالان(عمومی)

آموزش تخصصی کوتاه مدت دوره های زبان انگلیسی در سطوحE1 , E2و F1 , F2 وPi1 , Pi2