بسمه تعالی

برخی از مقررات دوره های آموزشی کوتاه مدت جهاددانشگاهی (مربوط به دوره های حضوری)

انصراف یا انتقال به ترم های بعد :

در صورت انصراف یا انتقال ، طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد :

1- هرگاه درخواست کتبی انصراف یا انتقال فراگیر از زمان ثبت نام تا 48 ساعت قبل از تشکیل کلاسها باشد، پس از کسر 10% (ده درصد) شهریه دوره، مابقی عودت خواهد شد.

2- در صورتی که فراگیر از 48 ساعت قبل ازتشكيل كلاس تا پس از تشکیل یک جلسه درخواست انصراف یا انتقال دهد 25% (بيست و پنج درصد) از شهریه دوره به عنوان خسارت کسر و مابقی عودت خواهد شد.

3- در صورتي كه فراگير پس از تشكيل جلسه دوم درخواست انصراف یا انتقال كتبي دهد 50% (پنجاه درصد) از شهریه دوره به عنوان خسارت کسر و مابقی عودت خواهد شد.

4- پس از تشکیل جلسه سوم (در صورت حضور ويا عدم حضور چه موجه، چه غير موجه فراگير در كلاس)، شهریه به هیچ وجه مسترد نمی‌شود.

حضور و غیاب :

- فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس ها، طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می باشد و حداكثر غیبت فراگیر (اعم از موجه و غيرموجه) يك چهارم ساعات دوره است.

-‌ در صورت غيبت بيش از يك چهارم، در مورد شركت فراگير در آزمون پايان دوره، اداره آموزش، برنامه ريزي و نظارت و مدير مركز تصميم مي گيرد.

-‌ در صورت موجه بودن غيبت فراگير در آزمون، برگزاري آزمون مجدد، پس از دريافت 20% (بيست درصد) شهريه دوره انجام مي شود.

ضوابط مربوط به نوع پوشش و رفتار خواهران :

1- عدم استفاده از هرگونه آرایش ، پوشیده بودن زیورآلات و پرهیز از هرگونه خودنمایی و جلوه گری

2- استفاده از چادر یا مانتو ، مقنعه بلند و پرهیز از پوشیدن مانتوهای کوتاه ، تنگ و چسبان

3- رفتار محترمانه با کارکنان ، مدرسین و دیگر فراگیران مرکز و خودداری از رفتارهای مغایر با شئون اسلامی

ضوابط مربوط به نوع پوشش و رفتار برادران :

1- عدم استفاده از پیراهن تنگ ، یقه باز ، شلوار تنگ و چسبان

2- پرهیز از پیرایش نامناسب ، غیرمتعارف و عدم استفاده از زیورآلات طلا نظیر گردنبند ، انگشتر و...

3- رفتار محترمانه با کارکنان ، مدرسین و دیگر فراگیران مرکز و خودداری از رفتارهای مغایر با شئون اسلامی

مقررات انضباطی :

ادامه تحصیل فراگیر منوط به رعایت کامل ضوابط و مقررات اعلام شده مرکز خواهد بود و در صورت عدم رعایت آن با تأیید کمیته انضباطی تصميم مربوطه اخذ خواهد شد.