دوره آموزشي مقدماتي عينك آفتابي و عدسي‌هاي جذبي با همکاری مركز علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي صنعتي شريف و معاونت آموزشي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان برگزار مي‌شود.

 

     بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان آقاي مهندس انداده معاون آموزشي اين واحد اعلام نمود، دوره فوق از تاریخ 95/8/5 به مدت 72 ساعت جهت ارتقاء سطح علمی عینک سازان و عینک فروشان عضو اتحادیه اصفهان با حضور اساتید برجسته کشور در مرکز آموزش شماره 5 (سروش) اين واحد شروع شده و تا تاریخ 95/8/21ادامه دارد.

     انداده افزود: فراگيران در اين دوره براساس سرفصل‌هاي ارائه شده توسط مركز علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي صنعتي شريف، با مباحث مباني نور و اپتيك، فيلترهاي رنگي، انواع عينك‌ها، اسپكتروفوتومتري و ... به صورت تئوري و عملي (كار در آزمايشگاه‌)، آشنا شده و پس از كسب نمره قبولي در آزمون نهايي، گواهينامه پايان دوره دريافت مي‌نمايند.