دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده

    این طرح با حمایت سازمان امور مالیاتی کشور انجام گرفته و خاتمه یافته است.

   در صورت تمدید طرح، ازطریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

آموزش آشنایی قوانین مالیات ارزش افزوده اصفهان