با‌توجه به گسترش و توسعه آموزش‌های غیر‌حضوری و در راستای رسالت‌های جهاددانشگاهی، قرارداد مشارکت اجرای آموزش‌های الکترونیکی بین واحد صنعتی اصفهان و واحدهای: البرز بازار کار شیراز- خراسان جنوبی- خراسان شمالی بسته شد.
 
 
بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان آقاي مهندس انداده معاون آموزشي اين واحد اعلام نمود، در ادامه اجرای دوره‌های غیر‌حضوری، به منظور فراهم آوردن بسترهای بهره‌گیری آموزشی برای کلیه افراد در هر مکان، و دارا بودن مجوز اجرای دوره‌های عمومی- تخصصی و کارکنان دولت در مراکز جهاددانشگاهی، همچنین به منظور هم‌افزاریی در واحد‌ها، قرار داد مشارکت در اجرای آموزش‌های الکترونیکی بین واحد صنعتی اصفهان و واحدهای البرز - بازار کار – شیراز- خراسان جنوبی- خراسان شمالی بسته شد.