رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ديدار و درخصوص همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي ، پژوهشی ، آموزشی و اجرایی مذاكره نمودند.

 

 
 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در اين ديدار که یک شنبه (28 خرداد) با حضور معاون آموزشی واحد و معاون امور مراکز اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار گردید در ابتدا مرتضی تيموري رئيس واحد گزارشي از اهم توانمنديها، فعاليتها و برنامههاي در دست اقدام ارائه و آمادگي واحد صنعتي اصفهان را به منظور همكاري در زمينههاي مختلف با آن اداره کل اعلام نمود.

در ادامه دکتر جلالی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ضمن تشريح برنامهها و طرحهاي در دست برنامهريزي و اقدام آن اداره كل، بر همکاری جهاددانشگاهی در اجرای برنامه های مذکور تاکید و بهره مندی از تجربیات و توان علمی جهاددانشگاهی را موثر و مفید دانست.

به گفته دکتر جلالی هم اکنون در مراکز وآموزشگاه های تحت پوشش اداره کل استان نزدیک به 1100 دوره آموزشی مطابق استاندارد فنی و حرفه ای اجرا می شود در حالیکه آمار مشاغل فعال در استان بیش از 10000 شغل بوده و امکان ایجاد مشاغل جدید تا حدود 40000 شغل نیز وجود دارد.

مهندس مهدیان معاون امور مراکز اداره کل فنی و حرفه ای نیز با اشاره به سوابق همکاری های فیمابین و ارزیابی مثبت از همکاری قبلی خواهان گسترش و توسعه همکاری فیمابین شد.

در پايان مقرر گرديد به منظور تسريع در اجراي موارد مطرح شده در اين جلسه، نشست های کارشناسی در حوزه های مربوطه با حضور نمایندگان و کارشناسان طرفین برگزار و پس از بازدید تیم های کارشناسی طرفین از امکانات و توانمندیهای طرفین و بررسی دقیق موارد همکاری تفاهمنامهي همکاری جدید بين طرفين منعقد گردد به نحوی که زمینه ساز گسترش تعاملات و همکاری های متقابل گردد.