پیرو مذاکرات و هماهنگی بعمل آمده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان  شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دست برنامه ریزی و اقدام می‌باشد‌.

 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان غلامرضا ریحانی معاون آموزشی این واحد اعلام نمود‌: با عنایت به مفاد جلسات برگزار شده با مدیر‌کل و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداري اصفهان  مبنی بر توسعه همکاری های فیمابین دوره‌های  آموزشی تخصصی ویژه شهرداران‌، مدیران و کارکنان شهرداری‌های استان اصفهان توسط جهاد‌دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مي‌شود.

ریحانی در ادامه افزود‌: در این راستا دوره‌های آموزشی مدیریت بحران‌، مدیریت پسماند‌، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری‌ها‌، نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برگزار شده و سایر دوره‌های آموزشی با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداري در دست برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد.