برگزاری کارگاه فن اداره جلسات به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معاون آموزشی واحد گفت: کارگاه فن اداره جلسات به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و با همکاری مرکز آموزش های کوتاه مدت شماره 5 برگزار گردید. این دوره ویژه پرسنل واحد در قالب آموزش های ضمن خدمت کارکنان در تاریخ 95/9/28 به مدت 8 ساعت در مکان جهاددانشگاهی واقع در دانشگاه صنعتی انجام گردید. لازم به ذکر است در پایان به شرکت کنندگان برابر ضوابط، گواهینامه پایان دوره توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اعطا می شود.