به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، معاون آموزشی این واحد گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی مدرسین مراکز آموزشی تخصصی جهاد دانشگاهی کارگاه‌های آموزشی متنوعی طراحی شده و اجرا می‌شود.

تاکنون دو کارگاه عمومی روش ارتباط مؤثر با فراگیر و آشنایی با اصول و مقررات انضباطی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار شده است. کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه آموزش زبان‌انگلیسی و روش تدریس نیز از دیگر برنامه‌های آموزشی می‌باشد که در راستای توان افزایی مدرسین اجرا می‌شود.

ریحانی افزود: مدرسین به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در کیفیت آموزشی بوده و جهاد دانشگاهی به این مهم، توجه ویژه‌ای داشته است، مدرسین در مراحل مختلف جذب، آموزش اولیه، تدریس و ارتقاء مورد توجه و حمایت اداره آموزش، برنامه‌ریزی و نظارت این معاونت قرار می‌گیرند. برگزاری آزمون‌های جذب و ارتقاء کلاس‌های آموزشی ویژه مدرسین از جمله فعالیت‌های تعریف شده این اداره برای کیفیت بخشی به آموزش‌ها می‌باشد که در نیمه دوم سال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

 

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدرسین