جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با همکاری و مساعدت دفتر امور روستایی استانداری و اتحادیه تعاونی دهیاری های استان دوره های آموزش بدوخدمت دهیاران جدیدالاستخدام استان را برگزار می نماید.
 
 

     به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان این واحد با رئیس اتحادیه تعاونی دهیاری های استان دیدار و درخصوص همکاری های مشترک در زمینه های مختلف بحث و گفتگو نمودند.

در این جلسه ارتقاء کمی و کیفی همکاری های مشترک از جمله اجرای دوره های آموزشی بدوخدمت دهیاران جدیدالاستخدام مطرح گردید و مقرر شد در راستای همکاری های آموزشی قبلی آموزش های بدوخدمت و حین خدمت دهیاران با هماهنگی و نظارت دفتر امور روستایی استانداری استمرار یابد.