دورهی آموزشی مدیریت پسماند به مدت 40 ساعت برای کارشناسان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها توسط مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت جهاددانشگاهی شماره 2 (پنج رمضان) برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ربیعی کارشناس معاونت آموزشی این واحد گفت: دوره‌ی آموزشی مدیریت پسماند به منظور ارتقاء دانش فنی کارشناسان مجتمع فولاد مبارکه در حوزه محیط زیست و آشنایی با مباحث مدیریت پسماندها به خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک برگزار شد.

 ربیعی افزود: در این دوره آموزشی مباحثی مانند استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت پسماند، نحوه طبقه بندی و شناسه گذاری پسماندها، روش های تصفیه، بازیافت و امحا پسماندها در محل و خارج از محل، مدیریت ایمنی و ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت پسماند، نحوه استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پسماند (WMS:2015) در واحد صنعتی و  ... به مدت 40 ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

وی همچنین گفت: این کارگاه با نیازسنجی انجام شده توسط کارشناسان معاونت آموزشی و مذاکرات انجام شده، در مرحله اول ویژه پرسنل شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد و طبق برنامه‌ریزی‌های این مرکز، برای سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز در ماه‌های آینده اجرا می‌شود که برنامه آن در پورتال معاونت آموزشی، به نشانی www.jdeiut.ir اعلام می‌شود.