در این جلسه در خصوص توانمندیها و خدمات قابل ارائه جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، معرفی مراکز آموزشی و طرح حکمت (ایزایران) صحبت شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، این جلسه در روز یکشنبه مورخ 26 اسفند 1397 با حضور آقای قجاوند (معاون آموزشی) و آقای حسینی (مدیر اداره آموزش، برنامهریزی و نظارت) برگزار شد و درخصوص توانمندیها و خدمات قابل ارائه جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، معرفی مراکز آموزشی و طرح حکمت (ایزایران) با مسئولین مربوطه در ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) صحبت شد.