در این جلسه در خصوص چگونگی توسعه دوره های آموزشی و ارتقاء کیفیت آنها بحث و گفتگو شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، این جلسه در روز یکشنبه مورخ 26 اسفند 1397 با حضور آقای قجاوند (معاون آموزشی) و آقای حسینی (مدیر اداره آموزش، برنامه ریزی و نظارت) با دو نفر از اساتید بین المللی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان به نامهای خانم ايرينا گولوكو از روسیه و خانم شياويو وارسته از چین برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی توسعه دوره های آموزشی و ارتقاء کیفیت آنها بحث و گفتگو شد.