به همت گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی و همکاری معاونت آموزشی واحد "کارگاه ارتباط موثر با فراگیران" با حضور جمعی از مدرسان مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در محل مرکز آموزش سروش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، در این کارگاه، سرپرست دبیرخانه طرح تحول فرهنگی استان ابتدا به اهمیت ایجاد ارتباط مفید و موثر بین مدرس و فراگیر پرداخت.

منصور شیروانی در بخش دیگری از کارگاه، شخصیت فردی و شخصیت اجتماعی و ارتباط آن با ارتباط موثر را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد هر مدرس علاوه بر شخصیت فردی باید دارای شخصیتی اجتماعی هم باشد که شخصیت فردی به صورت ناخودآگاه شکل می‌گیرد، ولی شخصیت اجتماعی در پروسه‌ای آگاهانه و به صورت انتخابی ایجاد می‌شود.

شایان ذکر است رابطه ی بین ایجاد ارتباط موثر با فراگیر و تبدیل شدن به "ابر معلم"، ابعاد وجودی انسان و رابطه‌ی آن با ارتباط موثر و گام های اصلی در تاثیرگذاری، از جمله دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.