براساس پيگيري و هماهنگی های انجام‌شده با دفتر امور روستايی و شوراهای  استانداری اصفهان دوره آموزشی «اقتصاد و کارآفرینی روستایی» ویژه دهیاران بامساعدت اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهاو فرمانداریها در شهرستانهای استان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر اداره اجرایی و هماهنگی معاونت آموزشی این واحد اعلام نمود: در راستای توسعه همکاریهای آموزشی با دفتر امور روستايی و شوراهای استانداري اصفهان دورهآموزشی «اقتصاد و کارآفرینی روستایی» ویژه دهیاران با مساعدت اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریها و همکاری فرمانداریها درشهرستانهای استان برگزار مي‌شود.

گنجعلی در ادامه با اشاره به تلاش دستگاههای ذیربط استان به منظور تقویت اقتصاد روستاها و اهمیت ترویج فرهنگ کارآفرینی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار روستا و جایگاه دهیاران در اثربخشی فعالیتهای در حال اجرا اعلام نمود: دهیاران استان ضمن شرکت در این دوره و آشنایی با مبانی کارآفرینی و نحوه شناسایی و تشخیص فرصتهای کسب و کار و تجاری سازی فرصت های مذکور راه کارهای عملی توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی با محوریت توانمند سازی و مشارکت روستاییان را فرا میگیرند.

لازم به ذکر است براساس مذاکرات و توافق انجام  شده دوره مذکور  ویژه دهیاران مبارکه،دهاقان، تیران و کرون و گلپایگان و خوانسار برگزار و در سایر شهرستانهای استان نیز برگزار خواهد شد.